Empreses turístiques d'allotjament

Les empreses turístiques són aquelles que es dediquen professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d'allotjament, i es classifiquen en: 

  • Establiments hotelers. 
  • Establiments de campings. 
  • Establiments d'apartaments turístics.
  • Establiments de turisme rural. 
  • Establiments d'ús turístic. 

Fes un cop d'ull al web del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat per obtenir informació més extensa sobre cadascun dels tipus d'allotjament turístic, consultar la normativa relacionada i accedir també als establiments autoritzats pel Departament 

A més, llegeix a continuació informació rellevant sobre els establiments d'ús turístics, els quals són els que més han incrementat en els darrers anys i on la seva gestió pot ocasionar confusió o ser poc coneixedora per la ciutadania. 

Un habitatge d'ús turístic és aquell el/la propietari/a del qual cedeix, directa o indirectament, a tercers a canvi d'un preu, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. 

Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. 

El titular de l'activitat és el seu propietari, que ha d'obtenir la corresponent habilitació per part de l'Ajuntament on estigui situat l'habitatge, mitjançant la presentació d'una declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la normativa vigent. 

La persona propietària (o l'agència gestora de l'habitatge), abans de començar l'activitat ha de presentar a l'Ajuntament una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada. Aquest procediment es fa mitjançant el següent formulari, omplint totes les dades i juntament amb una còpia de la cèdula d'habitabilitat, s'ha d'entregar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell, on s'expediran els documents d'autoliquidació de la taxa a pagar. La no liquidació de la taxa comportarà que l'habitatge no s'inscrigui en el Registre de Turisme de Catalunya. 

Un cop complert aquest procediment, l'Ajuntament transfareix la documentació a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que atorga un número d'inscripció a l'habitatge que l'identifica plenament, a efectes legals, i el notifica al seu propietari. 

El número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya dels habitatges d'ús turístic ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï, com a garantia de la seva legalitat. 

Si el/la propietari/a no regularitza d'aquesta manera l'activitat en l'habitatge d'ús turístic, es troba en situació d'il·legalitat i es posa en risc de ser sancionat/da econòmicament. 

 

Amb la col·laboració de la