Comunicació d'obertura d'habitatges d'ús turístic

Tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic (HUT) aquells que són cedits pel seu propietari a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d'immediata disponibilitat, per un període màxim de 31 dies.

El titular de l'activitat és la persona propietària de l'habitatge. Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

Més informació i accés al tràmit AQUÍ

Amb la col·laboració de la