Avís Legal

Ajuntament de Palafrugell, 1998-2006

L'Ajuntament de Palafrugell ofereix aquest web per facilitar l'accès públic a la informació de què disposa.
L'Ajuntament de Palafrugell no és responsable de l'exactitud ni l'actualització de la informació provinent d'altres persones físiques o jurídiques que consti a la pàgina web o a la qual es remeti. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per determinats documents.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Palafrugell o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l'Ajuntament de Palafrugell.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Només està autoritzat l’ús personal no comercial.

• No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

• L’Ajuntament de Palafrugell no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

• L'Ajuntament de Palafrugell no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

• La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat dels documents que han de publicar-se en els diaris i butlletins oficials.

• En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

• L'Ajuntament de Palafrugell entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari auotirtza amb aquest acte a l'Ajuntament de Palafrugell a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de sembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Palafrugell podrà exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i d'oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a l'Ajuntament.

Amb la col·laboració de la