Igualtat a l'empresa

La igualtat d'oportunitats a les empreses és important per al conjunt de la societat ja que s'espera que aquestes es comprometin de forma ètica i responsable amb el desenvolupament i el benestar de la comunitat.

D'acord amb la Llei d'Igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització. En alguns casos, aquestes s'articulen mitjançant un pla d'igualtat.

Pla d'igualtat:

És obligatori en els següents casos:

 • Si l'empresa té 50 o més persones en plantilla.
 • Si hi ha una obligació pel seu propi conveni col·lectiu.
 • Quan l'autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implamentació d'un pla d'igualtat.

Per a la resta d'empreses, la implantació de plans d'igualtat és voluntària, també prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

Avantatges del Pla d'Igualtat:

 • Augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina.
 • Redueix la rotació, l'absentisme, la fuga de talents i l'estrès de les persones treballadores.
 • Millora el clima laboral.
 • S'aprofita tot el potencial i talent del 100% de la plantilla.
 • Es dóna un major orgull de pertinença a l'estructura.
 • L'empresa esdevé un referent de bones pràctiques i responsabilitat social.
 • L'empresa inverteix en una imatge socialment responsable i es diferencia de la competència.
 • I tot això, redunda en una major competivitat i millora dels resultats econòmics de l'empresa.

El 17 de setembre de 2019 es va aprovar, per Acord de Govern, el I Pla de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball, donant compliment a l'article 34 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Consulteu tota la informació aquí

Pots trobar més informació i recursos al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

També, pots consultar i descarregar els següents documents per aprofundir sobre la importància de la igualtat entre homes i dones.

Amb la col·laboració de la