Igualtat a l'empresa

A dia d'avui, a Catalunya, els homes encara cobren de mitjana un 22% més que les dones. És l’anomenada bretxa salarial, que deriva de les desigualtats estructurals que pateixen les dones en diferents àmbits i té diverses causes. Per una banda, hi ha una segregació vertical, que fa les dones es concentrin en llocs de menor responsabilitat i, per l’altra, les dones són les que continuen assumint, majoritàriament, les tasques domèstiques i de cura. El 2019, 92,5% de les persones que es van agafar excedència per cura de fills i filles eren dones. La manca de coresponsabilitat influeix en la trajectòria professional de les dones,  a més de reduir la seva retribució.

Les empreses, doncs, tenen una responsabilitat en la reducció de les desigualtats i cal que es comprometin en l’establiment de mesures d’igualtat en tots els àmbits, des de la des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball o a  l’ordenació del temps de treball. S’espera que aquestes es comprometin de forma ètica i responsable amb el desenvolupament i el benestar de la comunitat.

Quines obligacions tenen les empreses?

D'acord amb la Llei d'Igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització. Per tal d’establir mesures específiques que facin efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre homes i dones, en els darrers anys s’han aprovat diferents normatives que modifiquen i desenvolupen la Llei 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes i amplien les obligacions de les empreses. 

Obligacions per a totes les empreses independentment de la seva mida

Les obligacions que tenen totes les empreses, independentment de la seva mida, són:

1.-Portar un registre salarial, que inclou els valors mitjans de salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'un valor igual. A les empreses de més de 50 persones treballadores, hi haurà una presumpció de discriminació quan hi hagi una diferència del conjunt de la massa salarial mitja d’un 25% o més, i s’haurà de justificar la diferència existent.

2.- Disposar d’un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

3.- Adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Les matèries prioritàries són: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció, formació, Igualtat en la retribució per a treballs d’igual valor, prevenció i atenció a l’assetjament sexual i per raó de sexe, gestió del temps, salut laboral, llenguatge no sexista, informació i comunicació.

RECURSOS PER ELABORAR EL REGISTRE RETRIBUTIU I EL PROTOCOL

Eina de registre retributiu - Accedir
Protocol per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe - Accedir
 

Plans d’igualtat: empreses de més de 50 persones treballadores

Per una banda, el nombre de persones treballadores a partir del qual és obligatori disposar d’un pla d’igualtat passa de les 250 a les 50, i establint-se un període tres anys per complir la normativa (que finalitza el mes de març de 2023). També és obligatori tenir un Pla d’igualtat si ho estableix el conveni col•lectiu o quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implementació d'un pla d'igualtat.

Per a la resta d'empreses, la implantació de plans d'igualtat és voluntària, prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores. S’ha de tenir en compte que, encara que sigui voluntari, s’ha de fer d’acord amb el que estableix el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i registre i es modifica el reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col•lectius de treball. El decret, entre altres, regula el procediment negociador, posa èmfasi en la diagnosi i estableix mesures de seguiment i avaluació.

RECURSOS PER ELABORAR PLANS D’IGUALTAT

Eina de diagnosi - Accedir
Eina de disseny del Pla - Accedir
Eina de seguiment i avaluació - Accedir

Per a més informació sobre les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat podeu consultar la Guia d’obligacions en matèria d’igualtat elaborada per PIMEC.

També, pots consultar i descarregar els següents documents elaborats per l’Ajuntament de Palafrugell per aprofundir sobre la importància de la igualtat entre homes i dones:

Llenguatge igualitari a l'empresa. - Accedir

Evitar l'assetjament a la feina - Accedir

+ informació

Normativa - Accedir

Metodologia per a implantar noves formes d'organització del temps de treball - Accedir

Pots trobar més informació i recursos al web del Departament d’Igualtat i Feminismes

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de la