Subvencions per activitats econòmiques locals per inversions

27/05/2024

Oberta la convocatòria de subvencions per activitats econòmiques de Palafrugell per a inversions i projectes d'emprenedoria 2023-24.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les següents accions realitzades al municipi de Palafrugell.
 
Els capítols d'actuacions subvencionables són:
 
Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques 
Capítol II. Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
Capítol III. Foment de l'emprenedoria
Capítol IV. Millora d'estalvi energètic
Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat
Capítol VI. Cessió de negoci
 
QUI HO POT DEMANAR?
 
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i que compleixin els requisits generals següents:
 
Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024.
 
Que les persones titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 
Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 euros, a excepció de: Capítol II, on en el cas de les activitats econòmiques de nova obertura, destinades a negocis relacionats en l'àmbit cultural, la inversió mínima ha de ser de 1.000 euros; Capítol III, on la inversió mínima ha de ser de 1.000 euros; Capítol IV, on la inversió mínim ha de ser de 1.000 euros i on hi ha un mínim de 500 euros per cada factura.
 
Que l'activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
 
•Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l’activitat econòmica disposi de la corresponent llicència d’activitats de l’ajuntament o s'hagi presentat la comunicació d'inici de l'activitat segons el cas, que aquest títol sigui vigent i no tingui requeriments municipals pendents de compliment. En cas que s’hagin produït canvis de titularitat de l’activitat serà necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s’hagi comunicat davant de l'Ajuntament el canvi de nom a favor del sol•licitant de la subvenció.
 
En cas que es realitzin obres per a la posterior obertura de l'activitat, una vegada es tingui la llicència o s'hagi comunicat l'activitat es podrà presentar la sol·licitud de subvenció i es permetrà, únicament en aquests casos, que siguin subvencionables les despeses que s'hagin pogut efectuar durant el període subvencionable anterior.
 
Per a les sol·licituds de qualsevol dels capítols si s'escau, caldrà disposar de la corresponent llicència d'obres municipal o haver fet la comunicació prèvia.
 
L'IVA no és subvencionable.
 
COM ES FA?
 
El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia. 
Tota la documentació a presentar i accés al tràmit AQUÍ
 
TERMINI
 
30 de setembre de 2024
Amb la col·laboració de la