Subvencions per activitats econòmiques locals 2020-21

11/05/2021

Aprovades les subvencions per inversió de les diferents activitats econòmiques del municipi de Palafrugell, amb la finalitat de reactivar i impulsar els diferents sectors econòmics i fomentar-ne la seva competitivitat i qualitat.

Persones beneficiàries.

 

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats econòmiques i que compleixin els següents requisits:

 

Les inversions subvencionalbes són actuacions que s'hagin realitzat dins del període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021.

Els capítols subvencionables són

 

 • Capítol I. - Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
 • Capítol II.- Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques.
 • Capítol III. - Foment de l'Emprenedoria.
 • Capítol IV. - Millora d'estalvi energètic.
 • Capítol V. - Foment de la innovació i la competitivitat.
 • Capítol VI. - Cessió de negoci.
 • Capítol VII – Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell.
 • Capítol VIII. Inversions en el marc de la Covid 19.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que estiguin degudament als registres corresponents i que compleixin els següents requisits:

 • Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
 • Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 €, a excepció de:
 • Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser de 1.000 €.
 • Capítol IV.- Millora de l’estalvi energètic on la inversió mínima ha de ser de 1.000€ i on hi ha un mínim de 500€ per cada factura.
 • Capítols  VII   Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell on l’import de la inversió és de 300€ per cada factura justificativa que es presenti.
 • Capítol VIII   - Inversions en el marc del COVID-19 on la inversió mínima és de 500€ i on hi ha un mínim de 300 euros per cada factura justificativa que es presenti, per tal de considerar-se inversió.

 

Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el departament d'activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
Que l'activitat estigui en funcionament del mateix titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
Les sol•licituds pels capítols I, II i si s’escau en el capítol III i IV caldrà disposar de la corresponent llicència d’obres municipal .
Han de ser activitats econòmiques recollides en el Pla d’Usos Comercial de l’Ajuntament de Palafrugell.
 
 

L’import de la subvenció serà com a màxim el 40% del cost justificat com a despesa pel sol·licitat i en cap cas podrà excedir de 2.000 euros per beneficiari. En cas que s’atorgui la subvenció per activitats incloses en el capítol VII l’import màxim serà del 50% de la inversió fins a un màxim de 300 euros.

 

Podeu consultar la informació detallada de la convocatòria a :
 
 
Podeu descarregar els següents formularis necessaris per sol•licitar-les:
 
Es poden sol•licitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell  fins el 30 de setembre de 2021
Amb la col·laboració de la