Subvencions per activitats econòmiques 2019-2020

03/08/2020

Aprovades les Subvencions per Activitats Econòmiques Locals 2019-2020.

Les inversions subvencionables cobreixen les actuacions dutes a terme entre l'1 de setembre de 2019 al 30 d’octubre de 2020. 
 
Les sol•licituds s’han de presentar telemàticament si es tracta de persones jurídiques, en el cas de persones físiques la presentació es pot fer presencialment a l’OAC, des del 10 d'agost fins el 30 d’octubre de 2020 .
 
Els capítols d'actuacions subvencionables són:
 • Capítol I. - Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
 • Capítol II. - Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques.
 • Capítol III. - Foment de l'Emprenedoria.
 • Capítol IV. - Millora d'estalvi energètic.
 • Capítol V. - Foment de la innovació i la competitivitat.
 • Capítol VI. - Cessió de negoci.
 • Capítol VII – Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell
 • Capítol VIII. Inversions en el marc del COVID-19
Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que estiguin degudament als registres corresponents i que compleixin els següents requisits:
Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 d’octubre de 2020.
Que els titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.
Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 €, a excepció de:
 • Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser de 1.000 €.
 • Capítols  VII.-  Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell on l’import de la inversió és de 300€ per cada factura justificativa que es presenti.
 • Capítol VIII   - Inversions en el marc del COVID-19 on la inversió mínima és de 500€ i on hi ha un mínim de 300 € per cada factura justificativa que es presenti, per tal de considerar-se inversió.
 
Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el departament d'activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
Que l'activitat estigui en funcionament del mateix titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
Les sol•licituds pels capítols I, II i si s’escau en el capítol III i IV caldrà disposar de la corresponent llicència d’obres municipal .
Han de ser activitats econòmiques recollides en el Pla d’Usos Comercial de l’Ajuntament de Palafrugell.
 
El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a un 35% si els destinataris són autònoms o empreses que han col•laborat d'alguna manera amb l'IPEP o de fins a un 20% per la resta, amb un import màxim de 2.000€ per sol•licitant que compleixi els requisits d'admissió. A excepció del capítol VII, per la inversió d’instal•lació de la fibra òptica, on l’import màxim vindrà donat pel 50% de la inversió, per les activitats econòmiques que han col•laborat amb l’IPEP i el 35% per les que no hi tenen cap contacte, fins a un màxim de 300€.
 
Podeu consultar la informació detallada de la convocatòria a :
 
 
Podeu descarregar els següents formularis necessaris per sol•licitar-les:
 
Es poden sol•licitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell  fins el 30 d'octubre de 2020
Amb la col·laboració de la