Subvencions per a empreses amb despesa de base tecnològica

17/10/2022

A partir de dimarts 18 d'octubre ja podeu accedir al tràmit per a la sol·licitud d'aquestes subvencions

Objecte de la subvenció

Ajudar a les empreses de Palafrugell que s’adapten a les noves transformacions de l’economia, que tots els sectors s’acabin de reactivar de la crisi per la pandèmia Covid19 i, en el desenvolupament local en general. Per això es vol subvencionar tant als comerços com a les activitats econòmiques en general, amb despeses corrents de base tecnològica.

Destinataris

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats econòmiques i que compleixin els següents requisits, entre altres:

Amb caràcter general:

  • Que hagin realitzat la despesa dins del període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2022
  • Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell
  • Que hagin realitzat una despesa mínima de 300 €
  • Que l’activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a mínim fins a un any en posterioritat a l’atorgament de la subvenció.
  • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l’activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d’activitats de l’ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment. En cas que s’hagi produït canvis de titularitat de l’activitat serà necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s’hagin fet el canvis de nom a efectes de la llicència municipal a favor del sol·licitant de la subvenció.
  • L’IVA no és subvencionable.


Quantia de les subvencions

Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva d’acord amb l’establert a l’article 4t de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a 2022, les quals es van aprovar definitivament en la sessió ordinària del Ple de 30 de novembre de 2021.

L’import de la subvenció serà com a màxim el 60% del cost justificat com a despesa pel sol·licitant i en cap cas podrà excedir de 500 euros per beneficiari. En cas d’obtenir subvencions d’altres administracions no podrà superar el cost total de l’activitat.

En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l’import total previst a la convocatòria, es reduirà proporcionalment totes les subvencions a atorgar.

Termini de presentació de sol·licituds

Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2022. 

Bases específiques convocatòria. AQUÍ

Accés al tràmit. AQUÍ

 

 

 

 

Amb la col·laboració de la