Subvencions per a activitats econòmiques 2021-22

27/04/2022

Convocatòria oberta fins el 30 de setembre de 2022

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions per inversió de les diferents activitats econòmiques del municipi de Palafrugell, amb la finalitat de reactivar i impulsar els diferents sectors econòmics i fomentar-ne la seva competitivitat i qualitat.

Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques
Capítol II.- Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria
Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic
Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat
Capítol VI.- Cessió de negoci
Capítol VII – Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell

Destinataris

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats econòmiques i que compleixin els requisits establerts i que hagin realitzat inversions dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022.

Quantia de les subvencions

L’import de la subvenció serà com a màxim el 40% del cost justificat com a despesa pel sol•licitat i en cap cas podrà excedir de 2.000 euros per beneficiari. En cas que s’atorgui la subvenció per activitats incloses en el capítol VII l’import màxim serà del 50% de la inversió fins a un màxim de 1.000 euros.

Termini de presentació de sol•licituds

Amb caràcter general el termini de presentació de sol•licituds és fins al 30 de setembre de 2022.

Veure bases convocatòria

Accés als formularis i al tràmit de sol·licitud

Amb la col·laboració de la