Subvencions Consorci de Comerç Artesania i Moda

05/10/2021

 

S'ha obert el Programa 4 .-  Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

 
 

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis i moda, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

Amb les línies de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç i els serveis, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d'actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

 

PROGRAMA 4.-   Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

 

Qui ho pot sol·licitar? 

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

 
S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. 

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: 

Tallers mecànics. 
Serveis fotogràfics. 
Copisteries i arts gràfiques. 
Serveis de reparacions. 
Agències de viatges detallistes. 
Tintoreria i bugaderies. 
Perruqueria i salons d'estètica i bellesa. 
Bars i restaurants. 
Serveis de menjar preparat i càtering. 
Serveis de lloguer d'esquis 


Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

 

Quina és la quantia de la subvenció? 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 

Com ho puc tramitar? 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/). 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. 

Tota la informació i tràmits AQUÍ

Amb la col·laboració de la