Projecte d'implementació de mesures d'igualtat a les empreses

13/10/2021

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, d'acord amb el compromís de l'Ajuntament de Palafrugell, ofereix un suport a empreses locals que optin per elaborar plans d'igualtat o implementar mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats.

El suport consistirà en tres activitats:


En primer lloc, una sessió de sensibilització el dia 18 d’octubre (1,5h) on s’explicaran les obligacions les empreses en matèria d’igualtat i es comptarà amb la participació d'Igone Bartumeu, directiva de Coca-cola, que presentarà mesures inclusives que han portat a terme a la seva organització (inscripció).  Veure programa AQUÍ


La segona activitat consisteix en una formació en línia d'1,5h els dimarts 26 d’octubre i 2 de novembre , organitzada conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, sobre com gestionar la igualtat a les empreses,  especialment en les petites i mitjanes.  Inscripcions AQUÍ 


I finalment, per aquelles empreses interessades i que hagin realitzat la formació, s’oferirà unes hores d’assessorament per part d’agents d’igualtat de La Malla, que acompanyaran a les empreses en l’elaboració de plans o de  mesures concretes d’igualtat.


La borsa d’hores es repartirà entre les empreses candidates en funció de les demandes. En cas que les candidatures superin la disponibilitat de places, es farà una selecció entre les empreses que reuneixin els requisits, tenint en compte l’ordre d’inscripció. 


Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’IPEP al tel. 972 61 18 20 o per mail, ipep@palafrugell.cat

 

Per què promoure la igualtat laboral?


A dia d'avui, a Catalunya, la bretxa salarial se situa en el 22%, és a dir, que els homes cobren de mitjana un 22% més que les dones. Aquesta bretxa deriva de les desigualtats estructurals que pateixen les dones en diferents àmbits i és multicausal. Per una banda, hi ha una segregació vertical, que fa les dones es concentrin en llocs de menor responsabilitat (segons l’Enquesta de Població Activa, els homes representen el 61,1% de les posicions de direcció i gerència) i, per l’altra, les dones són les que continuen assumint, majoritàriament, les tasques domèstiques i de cura: el 2019, 92,5% de les persones que es van agafar excedència per cura de fills i filles eren dones. Tot i que la diferència s’ha anat reduint, les dones encara dediquen de mitjana el doble que els homes a les activitats domèstiques.  La manca de coresponsabilitat influeix en la trajectòria professional de les dones,  a més de reduir la seva retribució (cal assenyalar que la bretxa salarial s’incrementa en el moment de la maternitat).


Quines obligacions tenen les empreses?


Per tal d’establir mesures específiques que facin efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre homes i dones, en els darrers anys s’han aprovat diferents normatives que modifiquen i desenvolupen la Llei 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes i amplien les obligacions de les empreses. Per una banda, el nombre de persones treballadores a partir del qual és obligatori disposar d’un pla d’igualtat va passar de les 250 a les 50, i establint-se un període tres anys per complir la normativa.

D’altra banda, les obligacions que tenen totes les empreses, independentment de la seva mida, són:


1.-Portar un registre de valors mitjans de salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'un valor igual.


2.- Tenir un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.


3.- Adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.


Per a més informació sobre les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat podeu consultar la Guia d’obligacions en matèria d’igualtat elaborada per PIMEC.

Amb la col·laboració de la