Les conclusions.

27/12/2017

L’anàlisi de les dades obtingudes en aquest ambiciós estudi han servit per elaborar una sèrie de conclusions que han de traçar les línies mestres de les actuacions que s’han de fer en els propers anys.

Pel que fa a la imatge dels comerços de Palafrugell, aquesta és força atractiva i ben valorada. Es detecta que certs comerços menys moderns no tenen una imatge prou atractiva especialment de cares al públic més jove, fet que s’ha de millorar.

L’activitat comercial també disposa de bona salut i els comerciants es mostren optimistes amb el seu futur. L’obertura de nous establiments i la modernització d’aquells comerços que opten per apostar per la imatge del seu negoci, són indicadors clars de què l’activitat comercial de Palafrugell va en augment.

Pel que fa a la competitivitat del comerç palafrugellenc, tot i la imatge i l’augment de l’activitat comercial, es constata que la irrupció de noves formes de competència i dels nous hàbits de consum fan que el sector vegi com a clau la inversió i la formació per a poder seguir sent competitius en un el futur més immediat.

El tracte al públic és un dels punts forts del comerç de Palafrugell, molt ben valorat pels usuaris.

Els horaris comercials són un dels principals elements de debat i controvèrsia dins la dinàmica comercial del municipi. Molts comenrciants consideren que seria positiu unificar horaris, per bé que són conscients que això és molt complicat, ja que depenent del sector de cada establiment, tenen més sentit uns horaris o uns altres. En qualsevol cas, hi ha total unanimitat en considerar que els comerciants han d’estar disposats a flexibilitzar els seus horaris segons les circumstàncies, no només per afavorir la seva pròpia activitat comercial, sinó per compromís amb el conjunt del comerç, que requereix d’accions conjuntes i coordinades entre tots els establiments.

Pel que fa a l’associacionisme comercial, es fa ben evident la necessitat d’impulsar un nou model associatiu que sigui capaç de recuperar la motivació, la confiança i el compromís per part dels comerços de Palafrugell.

La imatge dels carrers comercials de Palafrugell es pot considerar una zona força atractiva i que compleix els requisits necessaris per esdevenir un espai comercial agradable i que afavoreixi la compra de proximitat. Els principals punts forts de l’espai comercial urbà de Palafrugell, valorats tant per comerciants com per consumidors, són la presència d’establiments amb una imatge cuidada, una concentració comercial relativament elevada, la recent obertura d’alguns comerços innovadors i la presència del Mercat Diari, que actua com a motor comercial del municipi. D’altra banda, comerciants i consumidors també critiquen l’excessiva concentració d’activitats al centre urbà i, més concretament, a la Plaça Nova. Aquest fet és criticat pels comerços menys cèntrics perquè els fa sentir-se “oblidats” o “menystinguts”, alhora que és criticat per alguns consumidors, pel fet que els “obliga” a anar sempre al mateix lloc a buscar l’oci i l’experiència.

Pel que fa a l'accessibilitat a l’espai comercial urbà, els únics aspectes que són mal valorats pels consumidors són l’aparcament i l’accessibilitat. Pel que fa a l’aparcament, cal precisar que aquest és un aspecte sobre el qual sempre es tendeix a ser crític, per la qual cosa convé relativitzar la seva importància. Pel que fa a l’accessibilitat, convé precisar que les valoracions negatives fan referència, bàsicament, a la circulació en vehicle motoritzat.

Finalment, en relació a la gestió dels serveis en l’espai urbà, caldrà tractar tres grans qüestions: la neteja dels carrers, el sistema de recollida de residus i la il·luminació, aspectes en els que els comerciants son molt crítics.

 

Amb la col·laboració de la