Impuls als plans d'Igualtat

25/08/2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 500.000 euros al foment de la igualtat a les empreses.

450.000 euros es destinaran a ajuts per a elaborar plans d’igualtat i 50.000 euros a accions d’assessorament, creació d’eines i formació. La mesura, que forma part d'un conjunt d'actuacions que el mateix Departament ha aprovat per fer front a la crisi de la COVID, va destinada a les empreses d'entre 10 i 149 persones treballadores.

Mitjançant aquests ajuts, que han estat impulsats per la Direcció general d’Igualtat, es promou i es dona suport a les empreses i organitzacions per el compliment de les previsions legals en matèria d’igualtat entre dones i homes en el treball. Amb la nova línia d’ajuts es té en compte l’afectació de la crisi a l’economia i estructura de les empreses que ha repercutit, en molts casos, en els recursos disponibles per elaborar els plans d’igualtat, alhora que es vol evitar que l’impacte de la pandèmia impliqui un retrocés per a les dones en l’àmbit laboral.

Pel caràcter extraordinari i sobrevingut d’aquesta crisi, podran ser beneficiàries de la subvenció empreses i organitzacions que estan obligades per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, a elaborar plans d’igualtat. La quantia dels ajuts s’establirà en funció del nombre de persones a la plantilla: 2.000 euros per les empreses de 10 a 19 persones treballadores, 3.000 euros per les de 20 a 49 persones treballadores, 4.000 euros si està entre 50 a 99 persones treballadores i 5.000 euros si la plantilla és de 100 a 149 persones treballadores.

Amb aquests ajuts, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dona suport a les empreses en un moment de grans dificultats econòmiques i organitzatives, al temps que posa de manifest el seu compromís amb la igualtat vetllant perquè la sortida de la crisi es realitzi des d’una perspectiva de gènere.

Amb la col·laboració de la