Igualtat a les empreses

26/07/2019

Coneix les noves obligacions per a les empreses en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes al treball i l’ocupació.

La llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, que tenia per objecte fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, no va obtenir els resultats esperats. Com a conseqüència, s’ha aprovat un nou Reial Decret-Llei 6/2019, que conté 7 articles que es corresponen amb la modificació de 7 lleis, per intentar incidir de forma directa en millorar la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral.

Aquestes modificacions legals suposen noves obligacions per algunes organitzacions. a continuació s’enumeren algunes de les més rellevants:

Plans d’igualtat:

-     Es rebaixa, de més 250 a 50 o més, el límit de persones treballadores de les empreses que obligatòriament han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.

-     Pel que fa al seu contingut, ara s’estableix l’obligatorietat d’un contingut mínim, previ diagnòstic negociat, amb la representació legal de les persones treballadores, afegint a la llista precedent una referència global a les condicions de treball, que inclouen expressament les auditories salarials, l’exercici corresponsable dels drets de conciliació i la infrarepresentació femenina.

-     Es crea el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses i s’estableix l’obligatorietat de la inscripció per les mateixes.

-     S’estableix un període transitori, per les mesures anteriorment exposades, des del 7 de març de 2019 en funció del número de persones treballadores de les empreses:

  • 3 anys per les empreses de 50 a 100 persones.
  • 2 anys per les empreses que tinguin més de 100 i fins a 150.
  • 1 any per les empreses de més de 150 i fins a 250.

-     Es queda pendent del desenvolupament dels reglaments per conèixer més detalls de com s’articularan les qüestions de diagnòstic, contingut, etc. I es tipifica com infracció greu no complir amb les obligacions que en matèria de plans d’igualtat s’estableixen.

Altres mesures rellevants:

-     S’estableix l’obligació de qualsevol persona empresària, independentment del número de persones treballadores que ocupin, de portar un registre del salaris de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per categories professionals o similars. I es garanteix el dret a l’accés al mencionat registre per les persones treballadores mitjançant els seus representants.

-     Es modifica la legislació de les adaptacions de la duració i distribució de la jornada laboral, en l’ordenació del temps i en la forma de prestació, per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

S’equipara, de manera progressiva, el permís de la mare biològica i el de l’altre progenitor. A partir de l’1 d’abril de 2019 el permís de “paternitat” serà de 8 setmanes, l’1 de gener de 2020 de 12 setmanes i l’1 de gener de 2021 de 16 setmanes.

Podeu trobar la nova llei detallada al següent enllaç.

Amb la col·laboració de la