Finalitzen els 5 contractes de 12 mesos del programa Treball i Formació

04/01/2021

L’ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i, en concret, del Servei d’Ocupació Municipal (SOMI), fa anys que sol•licita i gestiona anualment el programa Treball i Formació.

Al llarg de la convocatòria 2019-2020 el SOC ha subvencionat 11 contractes de treball de 6 mesos que van finalitzat el 22 de juny de 2020 i 5 contractes de 12 mesos han continuat treballant fins el passat 22 de desembre de 2020. El SOC també va subvencionar la formació obligatòria que durant el contracte de 60 hores formatives per a cada participant.

A més dels 2 mòduls de formació transversal del programa, l’ajuntament de Palafrugell ha ofert diverses formacions complementàries de forma gratuïta que els participants han pogut realitzar de manera presencial (abans del confinament) i online (durant el confinament).

El total de la subvenció atorgada ha estat de 218.929,24€ que sumat a l’aportació de l’ajuntament, ha fet possible el seu desenvolupament. 

El programa ha constat de 4 línies de subvenció:

Una dirigida a  la contractació de persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada,  majors de 45 anys, subvencionada pel Servicio Público de Empleo Estatal, i dues línies subvencionades  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, dirigides a la contractació de persones  destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i una altra a dones aturades de llarga durada. La quarta línia de subvenció ha estat la de coordinació i suport, mitjançant la qual un/a tècnic/a ha portat a terme la gestió íntegra del programa. 

L’objectiu del programa és que les persones que hi participen els hi sigui més fàcil  trobar feina un cop finalitzin el programa , ja que disposen de més experiència i de més formació, el que els hi facilita el desenvolupament de diferents competències (algunes específiques del lloc de treball i d’altres més generals que poden ser útils en diferents feines. També cal destacar l’augment de la xarxa de contactes, entre d’altres). 

Les feines que realitzen tenen una finalitat d’utilitat pública i interès social. Els llocs de treball vinculats al programa per als contractes de 12 mesos enguany han estat els següents:

4 auxiliars administratives. D’aquestes 4 contractacions, dues es corresponien a la línia Dona i dues a la línia PANP-12. 

L’objectiu genèric d’aquest perfil era poder donar suport a les tasques administratives de tots els processos de treball necessaris per aconseguir crear uns serveis d’atenció a la ciutadania més eficients i transparents, agilitzant els processos administratius i millorant la comunicació i la informació a les persones. A més, l’altre objectiu general era capacitar les persones contractades en les tasques de gestió de la documentació i l’ús de les eines de gestió per tal de millorar la seva ocupabilitat i futura incorporació al món laboral cap a una professió transversal en tots els sectors econòmics. 

D’altra banda, destacar per aquest perfil en concret la modalitat de teletreball a la qual es van haver d’adherir les persones treballadores que realitzaven les tasques d’auxiliar administratiu/va. Van poder adquirir eines, habilitats, capacitats i recursos per a poder seguir realitzant la seva feina des de casa, complint així amb la normativa marcada per l’Estat. Es considera que és un punt curricular a favor d’aquest/es treballadors/res, les quals es poden adaptar a qualsevol situació i modalitat de treball que en un futur se’ls hi pugui plantejar. 

1 Coordinadora del programa. A més dels contractes de les línies esmentades, es va concedir dintre de la subvenció una figura de coordinació i suport, la qual, juntament amb la Cap del Servei d’Ocupació del SOMI, van portar la gestió i execució íntegra de les accions d’experiència laboral i formativa. Dintre de les tasques a portar a terme s’inclouen tots els processos tècnics i administratius requerits a la normativa del projecte. S’ha realitzat el seguiment i supervisió de totes les persones treballadores, assegurant així l’aprofitament de les persones participants i el correcte desenvolupament i recollida de la informació per a la justificació del programa. 

Per últim, destacar per aquesta convocatòria del programa l’esforç i la dedicació, tant dels beneficiaris contractats com dels responsables i l’equip de cada àrea on estaven ubicats els treballadors (així com també els tècnics de les àrees de gestió implicades), per a adaptar-se a la situació de pandèmia que ha provocat el COVID-19. Els canvis que s’han hagut de produir en la manera de treballar i la situació d’excepcionalitat no han estat obstacles per tal de seguir la línia que marca el programa i la consecució dels objectius definits a l’inici de la convocatòria.  

Amb la col·laboració de la