Convocatòria subvencions en espècies per a aturats i ERTO. Covid 19

17/06/2021

Aprovada la convocatòria d'ajuts per les persones empadronades a Palafrugell a data 1 de gener de 2021

FORA DE TERMINI

L’objectiu és l’atorgament d’ajuts en espècie a persones aturades i treballadors afectats amb un ERTO o atur a data 1 de gener de 2021, i que estan empadronats a Palafrugell, amb sol·licitud prèvia per la seva part i signatura responsable.

Els ajuts seran en espècie. Cada beneficiari tindrà els diners atorgats dins l’Aplicatiu Palafrugell Comerç. Les persones beneficiàries podran gastar l’ajut des de l’1 de setembre i fins el 31 d’octubre, en els comerços adherits a la campanya, que es podran consultar en el mateix Aplicatiu Palafrugell Comerç.

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

 

Destinataris i requisits

Seran beneficiaris dels ajuts les persones empadronades a Palafrugell a data 1 de gener de 2021 i que compleixin amb una de les dues situacions següents:

- Persones treballadores que estan o han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a data 1 de gener de 2021.

- Persones en situació d’atur amb o sense subsidi/prestació, a data 1 de gener de 2021.

 

Quantia de les subvencions

L’ajuda màxima per persona serà de fins a 100€ per persona i es farà efectiva mitjançant la compra de béns i serveis de l’import de l’ajut en els comerços locals adherits a la campanya que es podran consultar en el mateix Aplicatiu Palafrugell Comerç.

S’atorgaran els imports que corresponguin a les sol•licituds, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i per un import màxim de 100.000 euros. En cas que les peticions superin el límit establert a la subvenció es reduirien proporcionalment els ajuts a atorgar.

 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà del 18 de juny al 31 de juliol de 2021.

 

Documents que cal acompanyar a la sol•licitud

Les sol•licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web de l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.

A més dels documents que afectin al sol·licitant, establerts a l’article 6 de les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell, caldrà presentar els següents:

  • Instància de sol·licitud
  • Documentació acreditativa de la situació d’atur o ERTO a data 1 de gener de 2021:
  • Document de renovació de la demanda (DARDO)
  • Document de vida laboral actualitzat

Quan s’observin defectes o omissions en les sol•licituds o es consideri necessari ampliar la informació, s’emplaçarà al sol•licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la seva sol•licitud.

 

Pots consultar les bases de la convocatòria i fer la sol·licitud del tràmit AQUÍ

Amb la col·laboració de la