Convocatòria de subvencions pel sector del taxi. Covid19

14/09/2022

L'ajuntament de Palafrugell obre la convocatòria de subvencions pel sector del taxi afectat durant la pandèmia Covid19.

El termini de sol·licitud és el 31 d'octubre de 2022

Objecte de la subvenció

L'objecte de la subvenció és fer costat als titulars de llicències de taxi, atès que és un sector que es va veure afectat per les restriccions de mobilitat i de capacitat d'ocupació dels vehicles imposades per les administracions públiques com a mesures per a controlar l'expansió de la pandèmia per COVID-19, circumstància la concurrència de la qual es pot apreciar de manera objectiva.

Aquesta afectació ha suposat un decrement de l'activitat i, per tant, també dels ingressos del sector.

Aquesta circumstància justifica la necessitat de rebre un suport per part de l'Ajuntament per a apaivagar els efectes econòmics negatius derivats de la pandèmia.

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

S'atorgaran els imports que corresponguin a les sol·licituds, sempre que es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que les peticions superin el límit establert a la subvenció es reduirien proporcionalment les ajudes a atorgar.

Destinataris

Persona física o jurídica que disposi de la llicència municipal del servei de taxi, autoritzada per l'Ajuntament de Palafrugell

Requisits per a poder ser beneficiari de la subvenció

• Tenir la llicència municipal de servei de taxi vigent i autoritzada per l'ajuntament de Palafrugell

• Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal.

• El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant el model normalitzat de declaració responsable que s'inclou al document de sol·licitud i en el compte justificatiu i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti.

• Tots els sol·licitants hauran de disposar de la corresponent alta d'activitat econòmica davant l'Agència Tributària (model 036) i estar d'alta a la Seguretat Social.

Quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció serà de fins a 1.000 euros per a persona física o jurídica que disposi de la llicència municipal del servei de taxi, autoritzada per l'Ajuntament de Palafrugell. Un mateix titular podrà sol·licitar subvenció per cada llicència autoritzada que disposi, sempre que de la declaració responsable que hagi presentat es derivi una pèrdua econòmica de l'activitat superior a 1.000 euros. En cas que la pèrdua econòmica sigui inferior a 1.000 euros l'import de la subvenció es reduirà proporcionalment.

L'import total previst per la línia és de 22.000 euros.

En cas que les subvencions a atorgar superin el límit pressupostari es reduirien proporcionalment les ajudes a atorgar.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 d'octubre de 2022

Consulteu les bases i accediu al tràmit AQUÍ

Amb la col·laboració de la