Concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

12/04/2022

El Consorci d'artesania i Moda de Catalunya (CCAM) publica les bases reguladores de les subvencions. Convocatòria oberta

S’ha publicat al DOGC, el dia 29 de març de 2022 la Resolució per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de les mesures preses en la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Mesures que van afectar econòmicament a les activitats de restauració.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions. En l'Annex 2 de la Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol.licitant es titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

QUANTIA

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària:

Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros;
Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros;
Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros.
 

SOL·LICITUDS

Convocatòria oberta des de les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

CONSULTEU LES BASES AQUÍ

ACCÉS AL TRÀMIT

 

Amb la col·laboració de la