Tràmits per legalitzar els Apartaments i Habitatges d’Ús Turístic

30/07/2012
En relació als tràmits i normativa per l’inici d’activitats dels Habitatges d’Ús Turístic i Establiments d’Apartaments Turístics, la Direcció General de Turisme (DGT) recorda als seus destinataris l’obligació de legalitzar aquestes activitats en els següents termes:
a) Apartaments Turístics:
Es requereix habilitar l’activitat davant l’Ajuntament, igual que la resta d’establiments d’allotjament turístic (càmpings, hotels o turisme rural)
1. Presentació d’una Declaració Responsable de compliment de la normativa turística (segons model normalitzat).
2. Comunicació d’activitat ambiental, donat que s’ha de respectar la normativa de prevenció i control ambiental i la normativa ambiental, de seguretat i salubritat i accessibilitat.
b) Habitatges d’Ús Turístic:
El propietari o el seu representant han de comunicar l’inici de l’activitat a l’Ajuntament. En cas de que ho gestioni un intermediari, també haurà de constar la seva firma en la comunicació.
1. Comunicació d’inici de l’activitat (segons model normalitzat), la qual ha de contenir les dades següents:
  •    Dades de/ls l’habitatge/s i la capacitat màxima de cadascun.
  •    Dades del propietari o la propietària.
  •    Número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
  •    La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
2. Presentació de la declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat, de llicència de primera ocupació, en el seu cas, i conforme està al corrent de les obligacions tributàries.
Els Ajuntaments, posteriorment a la recepció, transmetran a la DGT les altes i baixes dels Habitatges d’Ús Turístic, així com les dades dels habitatges i d’aquells que el comercialitzin. Els Habitatges d’Ús Turístic s’inscriuen d’ofici en el registre de Turisme de Catalunya.
Trobareu tots els models al web de l’Oficina de Gestió Empresarial
Amb la col·laboració de la