Subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda 2018

16/07/2018
Amb el Pla de Subvencions anual, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), concreta la seva voluntat de fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.
Programa 1. La competitivitat de l'empresa a través de les entitats Objectiu: impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes, potenciant el comerç de proximitat i els mercats municipals sedentaris i no sedentaris. El programa també vol potenciar els projectes d’entitats que promocionin la transformació digital del comerç, potenciïn l’enfortiment de les empreses, desenvolupin el talent i fomentin la internacionalització
Persones beneficiàries: entitats representatives del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda entre les quals entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, i empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres). Accions subvencionables: projectes de transformació digital (creació de sites, xarxes socials, APPs, digitalització de la publicitat...); i projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial amb accions de difusió i comunicació (material promocional, imatge corporativa, senyalització, newletters...), promoció del comerç (actuacions d'animació al carrer, campanyes específiques,...), fidelització de clients (vals descompte, tiquets d'aparcament, repartiment a domicili, consigna...), millora del mix comercial (utilització d'aparadors en locals buits...), o assistència a fires per promoció de l'entitat. També se subvencionen projectes de desenvolupament del talent (organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials), i de foment de la internacionalització (amb assessorament extern, jornades de formació internacional, etc.).
Requisits: La inversió mínima a subvencionar és de 3.000€. Quantia de la subvenció: La línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€. En el cas de les associacions de mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€.
Programa 2. La participació de les empreses de comerç Objectiu: Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. Persones beneficiàries: empreses de comerç i de serveis. Despeses subvencionables: contractació de l'espai i de l'estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; les despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern; el transport de mercaderies (per compte aliè); i la retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició. Requisits: La inversió mínima subvencionable global és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. Quantia de la subvenció: El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.
Programa 3. Transformació digital
Objectiu: Fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes d’adaptació a nous models de negoci que potenciïn la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra. Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat. Accions subvencionables: projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
  • presència a internet
  • xarxes socials
  • comerç electrònic
  • màrqueting digital
  • digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu).
Despeses subvencionables: entre les despeses subvencionables hi ha la creació, disseny i posicionament de web; servei extern de community management; enllaços patrocinats o SEM; monitorització i reputació online; posicionament web o SEO; email marketing; cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts que reculli dades dels clients; creació d’APPs; projectes de CRM i fidelització; interactivitat i connectivitat a la botiga, entre d’altres. Requisits: en el cas d'empreses de comerç i serveis, l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. En el cas d'empreses de moda caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda. Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. La inversió mínima subvencionable és de 1.000€. Quantia de la subvenció: el programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer. En qualsevol cas, el màxim de la subvenció és de 6.000€.
Programa 4. Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial. Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Accions subvencionables:  Àmbit 1: recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d'aparadors de locals tancats, continuïtat de l'empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local) Àmbit 2: reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys). Dins l’àmbit de recuperació de locals buits, són subvencionables les despeses de compra, lloguer o tràmits de la concessió administrativa i  les despeses d'obertura de l'establiment. Dins l’àmbit de reforma d’establiments, són despeses subvencionables les d’obra menor i les d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga. Requisits: En aquesta línia la inversió mínima subvencionable és de 2.000€ Quantia de la subvenció:  fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.
Programa 5. Internacionalització de la moda
Objectius: estimular i promoure la participació dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda o en fires internacionals; i augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats. Persones beneficiàries: empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals. Accions subvencionables: participació com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’estat. Despeses subvencionables: transport i assegurança de la col·lecció o dels productes a exposar; la contractació de l’espai on es faci el showroom o l’exposició;  la producció de l’aquest espai, i la promoció de la seva participació. Requisits: La inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500€. Quantia de la subvenció: Per a les petites i mitjanes empreses de moda, l’ajut cobreix fins el 20% de la despesa per a la participació en fires i showrooms a la UE, i del 50% si són fora de la UE. En el cas de les microempreses i els autònoms l’ajut arriba fins al 50% del cost. En qualsevol cas, la màxima quantitat de l’ajut serà de 5.000€.  
Programa 6. Promoció i comercialització dels productes artesans.
Objectiu: promoure la comercialització de l’artesania i fomentar la competitivitat i la qualitat d’empreses artesanes mitjançant diferents vies de comercialització i difusió. Persones beneficiàries: empreses que desenvolupin una activitat artesanal inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat (annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal). Queda exclosa l’artesania alimentària. Accions subvencionables: participació en fires, fires-mercats i/o mercats d’àmbit nacional, estatal i internacional, mitjançant un estand; i la realització exposicions, participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc... ja siguin físiques o online, i accions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització. Despeses subvencionables: contractació de l'espai i de l'estand; el lloguer de mobiliari i assegurances; el muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè); serveis de vigilància, seguretat i neteja, i contractació de personal extern a l’estand; transport de mercaderies (per compte aliè); retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació; inserció en guies; i participació en concursos exposicions, entre d’altres. Requisits: inversió mínima subvencionable total és de 1.000€, i la despesa de cadascuna de les actuacions ha de superar 500€. Quantia de la subvenció: fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000€ per la participació a fires, fires-mercats, mercats, exposicions individuals i concursos de caire internacional; de 3.000€ per la participació a fires exclusivament per a compradors professionals, exposicions individuals i concursos nacionals o estatals; i de 1.500€ per a la participació a fires-mercat i/o mercats d’àmbit nacional o estatal i aparició en guies de turisme, comerç, etc., físiques i online i altres actuacions destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes. La quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.
Programa 7. Millora de la gestió de l'empresa artesana
Objectiu: dotar d’eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció. Persones beneficiàries:  empreses que desenvolupin una activitat artesanal inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat  Accions subvencionables: transformació digital, millora del disseny de producte, d’equipaments productius i capacitació tècnica de les artesans. Requisits: inversió mínima subvencionable total és de 1.000€. Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector amb acreditada experiència. Les despeses subvencionables són la creació i/o millora de la pàgina web i del comerç online, l’alta en plataformes online (Etsy, Amazon, etc.), alta i gestió dels perfils corporatius a xarxes socials i actuacions de màrqueting digital. També són subvencionables els estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, la compra de maquinària, equips i programari per a la millora de la producció i la gestió, i la participació en formació de millora de la capacitació tècnica. Quantia de la subvenció: fins al 50% del cost, amb un màxim de 3.000€.
Programa 8. Notorietat de les fires i fires-mercat d'artesania.
Objectiu: prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya Destinataris: administracions locals i els seus organismes públics, adscrits o vinculats. Accions subvencionables: activitats divulgatives de prestigi i elements de difusió, promoció i publicitat de les activitats divulgatives que aportin valor afegit al concepte de la fira. Despeses subvencionables: accions divulgatives relacionades amb l’artesania, com conferències, exposicions, demostracions d’oficis, tallers infantils, concurs... i les depeses de difusió i publicitat d’aquestes accions. Requisits: les entitats sol·licitants han de ser els organitzadors de la fira o fira-mercat, que ha de tenir un caràcter artesà, ja sigui monogràfic o multisectorial, i que compti amb la participació d’expositors amb carnet artesà. Laq fira ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement. Quantia de la subvenció: fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 10.000€.
+ INFORMACIÓ A: Convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda per l'any 2018. Període de sol·licitud: 9.07.2018 - 14.08.2018 Convocatòria de subvencions en l'àmbit de l'artesania 2018 Període de sol·licitud: 9.07.2018 - 14.08.2018 Bases reguladores per la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda per l'any 2018.
Si tens algun dubte pots demanar-nos assessorament gratuït a través del telèfon 972 61 18 20 o via correu electrònic a ipep@palafrugell.cat
Amb la col·laboració de la