Subvencions a les empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

25/07/2017
El Departament d’Empresa i Coneixement ha reforçat el pla d’Incentius per 2017 amb 1 milió d’euros més de la dotació prevista i ha publicat avui les bases de la segona línia d’ajuts destinada a empreses individuals, associades o agrupades de comerç i del sector de l’artesania i la moda. Amb aquest pla d’incentius 2017, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Direcció General de Comerç, concreta la seva voluntat de fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts:
  • Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.
  • Entitats de comerç, serveis, artesania i moda sense ànim de lucre: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d'estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering.

I s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

  Aquestes bases inclouen els següents programes de subvenció:
  • Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

L'objectiu és promoure la participació en fires d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

Quantia de la subvenció Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.

Despeses subvencionables - Contractació de l'espai i de l'estand - Lloguer de mobiliari i assegurances. - Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè. - Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern. - Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè). - Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

  • Programa per a la transformació digital.

Aquesta línia té per objectiu motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients.

Tipologia d'accions subvencionables Projectes que millorin el grau tecnològic de l'empresa en els següents àmbits: Àmbit 1: Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l'objectiu de donar a conèixer l'empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. Àmbit 2: Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. Àmbit 3: Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d'un establiment físic. Àmbit 4: Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online amb l'objectiu d'incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca... Àmbit 5: Digitalització de l'establiment a peu de carrer: dotar a l'establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu.

Quantia de la subvenció Per projectes de l'àmbit 1: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500,00 euros Per projectes dels àmbits 2, 3 i/o 4: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros, inclogui o no l'àmbit 1. Per projectes de l'àmbit 5: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros El límit màxim per a aquest programa és de 6.000 euros.

Despeses subvencionables: - Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini, programació, disseny i continguts). - Contractació d'una empresa externa que ofereixi el servei de community management. - Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes com Google Adwords o Facebook). - Monitorització i reputació online. - Posicionament web o SEO. - Email marketing (l'enviament de newsletters o mails als clients). - Cartelleria digital implantada a l'establiment físic i gestió dels continguts. - Creació de la pròpia aplicació mòbil de l'establiment (APP) - Projectes de CRM i fidelització - Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.) - Connectivitat a la botiga (WiFi) - Implantació d'etiquetes electròniques. - Sistemes de comptadors de persones - Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor) - Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial (sexe, edat) per programar continguts dirigits.

  • Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Aquest programa té com a objectiu dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples i la reforma de d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

Quantia de la subvenció Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.

Despeses subvencionables Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.). Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes a l'establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).

  • Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

L'objectiu és promoure la comercialització i internacionalització de l'artesania mitjançant la participació d'empreses artesanes en diferents vies de comercialització.

Quantia de la subvenció Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.

.Despeses subvencionables - Despeses de contractació d'espai, d'equipament, muntatge, desmuntatge, decoració, transport de mercaderies, seguretat, retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació (incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau), sempre que es realitzin per compte aliè, per a participació en concursos, exposicions i altres actuacions de promoció comercial o difusió.

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent durant el mes de setembre.
     
Amb la col·laboració de la