Llei de Facilitació de l’activitat econòmica

09/02/2021

La llei beneficiarà 826.000 empreses i autònoms i suposa un estalvi de més de 38M d'€ als agents econòmics.

 

El 31 de desembre de 2020 es publica aquesta llei, una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

Aquesta llei —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents actors econòmics implicats.

 

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un copa analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandarització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

La Llei —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats. Durant dos anys, en un procés liderat per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), s’han fet sessions de treball, comunitats de pràctiques, jornades, seminaris, i reunions tècniques amb organitzacions empresarials i sindicals, cambres de comerç, col·legis professionals, gremis, empresaris i autònoms, i amb representants del món local

Durant la tramitació parlamentària també s’ha dut a terme un treball col·laboratiu amb els diferents grups parlamentaris, que ha permès, entre d’altres:

  • Introduir la creació d’un servei unificat d’informació i gestió de finançament per empreses i autònoms, que inclourà ajuts, subvencions, prestacions i préstecs, entre d’altres, per afavorir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin al creixement econòmic, la creació i manteniment de l’ocupació, la innovació i el desenvolupament de Catalunya.
  • Recollir l’obligació específica de l’Ajuntament de Barcelona per adherir-se a la FUE en un termini màxim de 12 mesos, tot reconeixent-li les competències per legalitzar la instal·lació i obertura de les activitats econòmiques, en el marc del previst per la llei.
  • Preveure l’impuls de programes adaptatius per formar els autònoms i empresaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. Aquesta formació es realitzarà de forma presencial, virtual o online i s’impulsarà oferta a tot el territori.
  • Fer possible que les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’averies de les d’infraestructures de serveis tècnics estiguin sotmeses a un règim de comunicació enlloc de llicència

 

Principals novetats:

Una “autopista” per a projectes empresarials estratègics i aportació de les dades “Only Once”

1.- Impuls de projectes empresarials estratègics: Per primer cop, s’estableix a nivell normatiu la tramitació d’urgència de projectes empresarials considerats estratègics, amb la voluntat d’oferir una autopista administrativa que faciliti la implantació de projectes empresarials amb valor afegit. Amb aquesta finalitat, el Govern establirà els mecanismes per designar un projecte empresarial com a estratègic.

Seran considerats estratègics els projectes empresarials que aportin valor afegit en desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, reindustrialització, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la diversitat, inclusió social, igualtat, no discriminació i conciliació en l’àmbit laboral o coresponsabilitat. La llei també inclou els projectes que fusionin petites empreses, incorporin startups per guanyar dimensió o incrementin el nombre de grans empreses a Catalunya i incideix especialment en els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic. Fruit de la tramitació parlamentària també s’han incorporat els plans d’inversió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat econòmica que es portin a terme a Catalunya, que hauran d’incloure un pla d’inversió de com a mínim tres anys.

Reglamentàriament s’establirà el procediment per designar un projecte com a estratègic i el Govern, com a màxim cada 4 anys, aprovarà els criteris de classificació a proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

2.- Les administracions passaran de gestionar formularis a gestionar dades (Only Once). Per fer possible aquest canvi en gestió administrativa, s’implementaran mecanismes de facilitació com l’estandarització de les dades (mitjançant un Diccionari Interoperable, que integrarà totes les dades estandarditzades en el termini de 2 anys), l’identificador únic d’establiment (que permeti la identificació inequívoca de l’emplaçament on es realitza una activitat econòmica, amb independència de l’administració competent que l’hagi registrat), la tramitació unificada (que farà la captura i tractament de les dades aportades per l’empresa o emprenedor una única vegada en successius tràmits), i la proactivitat de l’administració, que oferirà a l’empresari de forma proactiva els serveis disponibles en cada moment.

3.- Consolida la FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE) com a model de relació entre empreses/professionals i administració responsable per realitzar tots els tràmits necessaris per a la seva activitat des d’un punt únic, el Canal Empresa, dotat d’un Àrea privada, que integra totes les relacions de l’empresa amb l’Administració. Les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals...) que emprin plataformes pròpies hauran d’adaptar-les en el termini de dos anys.

També es crea el Directori d’Empreses, Establiments i Registres, instrument que oferirà una visió integral i recopilarà la informació de la qual disposen les administracions dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a terme. Com a resultat de la tramitació parlamentària, el directori inclourà també les dades dels registres d’ajuts extraordinaris relacionats amb l’activitat econòmica, així com les dades obtingudes, si escau, en el tràmit d’inscripció prèvia. D’aquesta manera s’assegura que el principi Only Once s’aplica també a la sol·licitud de subvencions.

4.- La Governança d’aquest nou model de relació empresa/administracions pivota sobre la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, com a òrgan encarregat de fer seguiment i avaluar la implantació de les mesures establertes a la llei, establir mecanismes de col·laboració entre Generalitat i ens locals i, fruit de la tramitació parlamentària, vetllarà perquè les administracions atorguin les llicències en el termini menor possible. També regula l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), com a unitat responsable de definir la estratègia per fer efectiva la FUE i coordinar el seu desplegament. Així mateix, la llei estableix com a organismes encarregats d’oferir les solucions tecnològiques el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per a la Generalitat, i el Consorci AOC i les Diputacions per als ens locals.

5.- A la llei es regulen totes les activitats econòmiques, no tan sols les innòcues i de baix risc, a través del règim de comunicació. En aquests casos, únicament caldrà incorporar un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per la dimensió o capacitat dels establiments, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat no innòcua o de major risc, per tal de protegir l’interès general.

6.- Va un pas més enllà en la simplificació de la intervenció administrativa, minimitzant el control administratiu, que es farà a posteriori. Com a regla general, la intervenció administrativa exercirà un control posterior, i només excepcionalment s’imposarà el control previ per part de l’Administració. En el cas d’inici d’activitat, les empreses i emprenedors únicament faran una declaració responsable o comunicació i en el cas d’obertura d’un establiment, tan sols caldrà una comunicació.

 

INTERVENCIÓ ADM (*)

Regla General

Excepció

En l’exercici a l’activitat econòmica

Control posterior (Declaració responsable i comunicació)

Control previ per “raons imperioses d’interès general”

Sobre els establiments

Control posterior (Només comunicació, se suprimeix la declaració responsable)

Intervenció prèvia “en cas d’ocupar el domini públic”

 (*) Sens perjudici del compliment de la normativa sectorial aplicable

7.- Pagament de taxes electrònicament: Les administracions facilitaran el pagament electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb l’activitat econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per les empreses i autònoms, CANAL EMPRESA (estarà en vigor en el termini màxim de dos anys).

8.- Per tal que la minimització de la intervenció administrativa no redundi en un incompliment de la normativa, s’estableix un sistema de control posterior de les activitats, que s’aplicarà en defecte de normativa sectorial, i que serà proporcional, no discriminatori, transparent, objectiu i vinculat a l’interès general. L’incompliment de la llei podrà comportar multes addicionals de fins a 20.000 euros i la prohibició de comunicar o declarar l’inici d’activitat objecte de sanció entre a 6 mesos i 2 anys.

 

Beneficiarà al 89% de les empreses i 91% dels autònoms, i suposarà un estalvi de 39 milions d'€ anuals a empreses i emprenedors.

La llei beneficiarà el 89% de les empreses catalanes, que ocupen 2,8 milions de treballadors, el 84% del total. Així mateix, comportarà beneficis per al 91% dels autònoms. Es calcula que la reducció dels tràmits, la major transparència, la simplicitat dels procediments i l’eliminació del temps d’espera per iniciar l’activitat empresarial comportaran una reducció estimada de costos de 38,4 milions d’euros l’any.

De forma detallada, la simplificació del règim d’intervenció permetrà estalviar 26 milions d’euros; l’establiment de la relació digital per defecte, 4,2 milions, gràcies a l’aplicació del principi d’aportació de dades una única vegada, mentre que l’aplicació de l’administració digital, comportarà un estalvi de 8,2 milions d’euros.

 

Tota aquesta informació i més la trobaràs al canal empresa AQUÍ

Amb la col·laboració de la