Inversió amb un enfocament de gènere: una oportunitat per a l’ecosistema de l’empresa social europea

20/06/2018
El 2016 l'Institut d'Innovació Social d'ESADE va publicar un informe sobre les dones emprenedores socials, titulat "Dones amb impacte", on en les conclusions es destacava que tot i que l'empresa social ofereix noves possibilitats per a les dones, es tracta d'un entorn on també existeix la discriminació de gènere. Les dones emprenedores s'enfronten a més barreres que no els homes a l'hora de crear i desenvolupar les seves empreses socials amb elements com la falta d'accés als recursos financers, una visibilitat limitada i l'absència de xarxes de recolzament. L’estudi, per a l’elaboració del qual s’ha consultat prop de cent emprenedors socials espanyols, assenyala que escassament el 26 % de les dones empresàries socials aconsegueixen tot el finançament extern que cerquen, enfront del 46 % dels homes empresaris. Aquesta circumstància ve donada perquè si bé el suport a l’inversor és similar per als dos perfils en les primeres etapes de desenvolupament de l’empresa, només el 20-30 % de les emprenedores arriben a les fases d’acceleració i de finançament mentre que aquesta proporció augmenta fins al 70-80 % en el cas dels emprenedors.

Diferències en la igualtat

Segons l’estudi de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, el perfil mitjà de l’emprenedor social a Espanya té entre 40 i 50 anys (42 %), és casat o viu en parella (65 %), té fills o persones al seu càrrec (60 %) i estudis de postgrau (61 %). Les seves empreses són joves (menys de 5 anys) i, per bé que el nombre mitjà de socis per empresa és de 3,2 (1,4 són dones i 1,8 són homes), el 22 % de les empreses tenen un soci únic i, d’aquestes, tres de cada quatre han estat fundades per dones. Pel que fa al gènere, s’observen diferències importants entre els emprenedors i les emprenedores. Ells dediquen més hores que elles a les seves empreses, però reconeixen menys que l’objectiu principal de l’empresa sigui l’impacte social (el 51 % dels homes respecte el 83 % de les dones). La carrera professional i la formació també varien: ells posseeixen més experiència en emprenedoria, però elles tenen més formació (el 32 % de les dones, enfront del 20 % dels homes). Finalment, en quant a les polítiques d’igualtat dins l’empresa social, les emprenedores demostren un grau més alt de compromís amb l’equitat de gènere, objectiu que puntuen amb 4,07 punts sobre 5 de rellevància, mentre que els seus homòlegs masculins només li atorguen 3,85 punts. La importància que tots dos col·lectius donen a aquesta qüestió és molta (el 62 %, les dones; el 52 %, els homes), però aquesta circumstància gairebé no  es reflecteix en mesures concretes a dins de l’empresa. La igualtat de gènere es defineix com un estat en què l'accés als drets i a les oportunitats no es veu afectat pel gènere. És un dels objectius del Desenvolupament Sostenible que encara no s'ha assolit i és fonamental per a la prosperitat de les societats.

Què es pot fer?

L'empresa social té el potencial per ser un lloc d'exploració i experimentació sobre la igualtat de gènere i podria arribar a convertir-se en un referent. Caldria habilitar uns processos de selecció i finançament nous i diferents mitjançant el crowdfunding de grups iguals; buscar a dones emprenedores socials i recolzar-les d'una manera nova, més col·laborativa; i destacar fins on la innovació social s'ha de centrar en la millora de les vides de les dones i noies i de comunitats enteres. Tot i així cal reconèixer que el canvi haurà de venir a través d'uns patrons socials més amplis que no només el que promou la inversió des de la perspectiva de gènere que per si sol no pot induir. Els governs juguen un paper essencial en la configuració i el desenvolupament del mercat. Han d'integrar els següents elements:
 • Incorporar objectius específics d'impacte social sobre la igualtat de gènere en els seus programes.
 • Desenvolupar estratègies i activitats per incrementar la demanda d'inversió des de la perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar estratègies i activitats per incrementar l'oferta d'inversions des de la perspectiva de gènere.
 • Recolzar i oferir orientació, formació i assessorament sobre la incorporació del gènere a les empreses socials.
 • Recolzar i oferir orientació, formació i assessorament a les empreses o organitzacions que promoguin la igualtat de gènere per incrementar la seva disposició a la inversió.
 • Recolzar el desenvolupament i la implementació de mesures d'impacte relacionades amb el gènere i la recollida de dades desglossades per sexes.
 • Impulsar noves investigacions sobre les estratègies d'inversió des de la perspectiva de gènere i desenvolupar proves més evidents sobre la major efectivitat de les iniciatives des de la perspectiva de gènere.
 • Establir una quota del 50% en els fluxes de finançament per a les empreses socials dirigides a dones.
I en quant als intermediaris de la inversió social (acceleradores, incubadores i programes de recolzament a l'emprenedoria social)
 • Incrementar el nombre d'empreses socials centrades en la innovació des de la perspectiva de gènere.
 • Incrementar l'índex de creació i desenvolupament d'empreses liderades per dones.
 • Dissenyar iniciatives concretes de capacitació per ajudar a les empreses dirigides per dones a moure's en el món financer.
 • Assegurar que les emprenedores socials coneixen els programes de recolzament i hi tenen accés directe.
 • Incorporar la dimensió del gènere en les diferents fases (sol·licitud, due diligence, selecció...) i buscar maneres d'incloure a més dones en el processos de la presa de decisions.
 • Animar a les empreses socials a incloure la diversitat de gènere en els seus òrgans directius.
 • Desplegar iniciatives per augmentar el nombre d'inversors que treballin amb una perspectiva de gènere.
  Si vols llegir tot l'estudi, el trobaràs en el següent enllaç: Inversión con un enfoque de género  
Amb la col·laboració de la