Impuls al finançament d’autònoms i comerços

26/06/2012
El passat 22 de juny es va publicar la nova Línia de finançament comerços i autònoms de qualsevol sector. Les ajudes consisteixen en l’aval del 70%, sobre un crèdit per a inversió i/o per circulant de 10.000 a 100.000 euros.
Aquest nou programa és fruit d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances, on hi participen com a òrgans de gestió el Consorci del Comerç, Artesania i Moda i  la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.  També hi participen com a entitats col·laboradores “La Caixa” i “Banc Sabadell”.
Beneficiaris:
Autònoms, les microempreses de qualsevol sector d’activitat i també a les petites i mitjanes empreses del sector del Comerç.
Condicions:
-          Euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 5,5 punts
-          Termini de 5 anys, inclosos 2 de carència
-          L'Institut Català de Finances assumirà la garantia d'un 70% del principal viu
-          Comissió d'obertura del 0,5 % de l'import del préstec
Termini: Fins al 30 d’octubre.
Documentació:
1. Memòria del projecte (Memòria explicativa que inclogui informació sobre viabilitat, finançament i plans de producció)
2. Formulari de sol·licitud
 Lloc de presentació:
a) Consorci de Comerç, Artesania i Moda: Autònoms, microempreses i pimes del sector comerç.
b) Oficina de Gestió Empresarial: Autònoms i microempreses de qualsevol sector.
c) A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Amb la col·laboració de la