Capitalització de l'atur

03/08/2016

Què és?

És abonar en un sol pagament  l’import de la prestació de l’atur.

capitalització atur 2

És una mesura dirigida a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma, que consisteix a abonar la prestació d'atur de nivell contributiu als beneficiaris que tinguin la intenció d'iniciar una nova activitat com a treballadors autònoms, que vulguin constituir una cooperativa, o que s'incorporin, de manera estable, com a socis treballadors de cooperatives o de societats laborals.

Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma a través de l'abonament del valor actual de l'import de la prestació d'atur de nivell contributiu per a les persones que en siguin beneficiàries i que pretenguin:

  • Incorporar-se de manera estable com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals ja constituïdes o constituir-les, encara que s'hagi mantingut un vincle contractual previ amb aquestes.
  • Desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms. No s'inclouran en aquest supòsit els que es constitueixin com a treballadors autònoms econòmicament dependents que subscriguin un contracte amb una empresa amb la qual hagin mantingut un vincle contractual previ immediatament anterior a la situació legal d'atur o pertanyent al mateix grup empresarial.
  • Destinar l'import a fer una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es posseeixi el control efectiu de la societat, s'hi exerceixi una activitat professional i es produeixi una alta en la Seguretat Social en el règim especial dels treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors del mar.

Els requisits per a poder-la demanar són:

  • Ser beneficiari d'una prestació contributiva d'atur i tenir pendent de rebre en la data de sol·licitud, com a mínim, tres mensualitats. Els que siguin titulars del dret a la prestació per cessament d'activitat han de tenir pendent de percebre un període d'almenys sis mesos.
  • No haver fet ús d'aquest dret, en cap de les modalitats existents, durant els quatre anys immediatament anteriors.
  • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió del dret i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.
  • En cas d'haver impugnat davant la jurisdicció social el trencament de la relació laboral que dóna dret a la prestació d'atur la capitalització de la qual es sol·licita, no es pot presentar la sol·licitud de pagament únic fins després d'obtenir la resolució del procediment.
  • Els que en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació d'atur de nivell contributiu no tindran dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors per compte propi o treballadors autònoms socis d'una societat mercantil.

Si esteu pensant a iniciar un treball per compte propi, us podeu beneficiar del pagament únic per muntar la vostra empresa!.

Si necessites ajuda per a fer la memòria o tens dubtes i vols més informació demana'ns hora de visita a :  972 61 18 20  o ipep@palafrugell.cat    i t'ajudarem sense cap cost.

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)

Espai Empresa i Emprenedoria

 

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

catalunya empren març 2016

Amb la col·laboració de la